Historia

W dniu 7 sierpnia 2000 r. została zarejestrowana spółka Zakładu Elektroenergetycznego ELSEN Sp. z o.o. Z chwilą powołania spółki wszyscy członkowie NSZZ “Solidarność” byli zrzeszeni w Międzyzakładowej Komisji ISD Huty Częstochowa.
W dniu 3 lipca 2007 r w Zarządzie Regionu Częstochowskiego została zarejestrowana Tymczasowa Organizacja Zakładowa, zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz postanowieniami §17 Statutu NSZZ “Solidarność”. W/w Organizacja Zakładowa posiadała osobowość prawną, a władzą wykonawczą organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” ELSEN Sp. z o.o. była Tymczasowa Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w składzie: Krzysztof Garus – przewodniczący, Mirosław Wójcik i Sylwester Nowak – członkowie.
W/w struktury istniały do chwili wyborów nowych władz Związku, które odbyły się w dniu 24 września 2007 r. Od chwili wyborów nowych władz istnieje już Organizacja Zakładowa oraz władza wykonawcza w postaci Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w następującym składzie: przewodniczący – Krzysztof Garus, wiceprzewodniczący – Mirosław Wójcik, sekretarz – Sylwester Nowak oraz członkowie KZ: Dariusz Kapkowski, Zdzisław Mandat, Janusz Plaza, Ryszard Turek.
Organizacja Zakładowa NSZZ “Solidarność” Zakładu Elektroenergetycznego ELSEN swoimi strukturami obejmuje dawniejsze trzy wydziały byłej Huty Częstochowa, tj. Siłownię, Energetyczny i Elektryczny.
Komisja Zakładowa oddelegowała do prowadzenia negocjacji z Międzyzakładową Komisją NSZZ “Solidarność” ISD Huty Częstochowa wiceprzewodniczącego Mirosława Wójcika w sprawie podziału majątku związkowego. Z uwagi na brak porozumienia z MK ISD Huty Częstochowa wiceprzewodniczący Mirosław Wójcik wszedł do regionalnego Zarządu Komisarycznego, który został powołany przez Zarząd Regionu Częstochowskiego do podziału majątku związkowego.
Komisja Zakładowa przeprowadziła wybory zgodnie z ustawą o Społecznej Inspekcji Pracy. Społecznymi Inspektorami Pracy z wyboru zostali: Zbigniew Saraniec, Mirosław Piec, Mariusz Łapeta.
Komisja Zakładowa doprowadziła do wyboru Rady Pracowników. Zarząd Elsenu przeprowadził wybory w 2009 r. Z Organizacji Zakładowej do Rady Pracowników został wybrany Wojciech Pniak i po ukonstytuowaniu się Rady został jej przewodniczącym.
W 2009 r. została powołana komisja w sprawie opracowania nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. W skład tej komisji został oddelegowany Maciej Kowalczyk, który był jednym z tworzących ZUZP.
W dniu 19 marca 2010 r. odbyło się I Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów NSZZ “Solidarność” Zakładu Elektroenergetycznego Elsen S.A. i dokonano wyborów nowych władz Związku na lata 2010-2014.