Wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy

Zgodnie z ustawą o SIP i sporządzonym regulaminem KZ przekształciła się w komisję wyborczą i przeprowadziła

wybory ZSIP w dniu 12.02.2019 r. W  wyniku wyborów Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy

na kadencję 2019-2023 został Wójcik Rajmund.

Wybory władz związku na lata 2018-2022

W dniu 09.03.2018 r. odbyło się VII walne zebranie delegatów NSZZ Solidarność ELSEN S.A. Dokonano wyboru przewodniczącego, komisji zakładowej i komisji rewizyjnej związku na lata 2018-2022.
Skład komisji zakładowej tworzą: przewodniczący Nowak Sylwester, z-ca przewodniczącego Kowalczyk Maciej, sekretarz Fiszer Rafał oraz członkowie – Wójcik Rajmund i Mandat Zdzisław. Skład komisji rewizyjnej tworzą: przewodniczący Radziejewski Wojciech oraz członkowie Buczek Robert i Piec Mirosław.